W roku 2010 zaplanowano dwukrotne uruchomienie studiów w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nabór wiosenny (rozpoczęcie studiów: luty/marzec 2010 r.) oraz nabór jesienny (rozpoczęcie studiów: październik 2010 r.). Postępowanie dotyczące wyboru wykonawców – uczelni, które będą prowadziły studia pomostowe w ramach Projektu w 2010 roku jest dwuetapowe. W pierwszym etapie przeprowadzono postępowanie publiczne o Zawarcie Umowy Ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych. W ramach pierwszego etapu wybrano 61 uczelni (wszystkie, które złożyły oferty w postępowaniu przetargowym), z którymi zostaną podpisane Umowy Ramowe na okres 1 roku.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT RAMOWYCH (ogł. o zam. opubl. w dniu 9.01.2010r. w TED Nr 2010 / S 6 - 006445)

W drugim etapie postępowania do wszystkich uczelni zostanie skierowane zaproszenie do składania ofert wykonawczych na realizację studiów pomostowych, które rozpoczną się w lutym/marcu 2010 roku. Oferty będą mogły składać te uczelnie, które posiadają niewykorzystane limity miejsc na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo z roku akademickiego 2009/2010. Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawczych: luty - marzec br. Po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2010/2011 rozpocznie się druga część postępowania – wybór uczelni prowadzących studia pomostowe od października 2010 roku. Zaproszenia do składania ofert wykonawczych zostaną skierowane do wszystkich Uczelni, z którymi podpisano Umowy Ramowe, po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszych ofert wykonawczych: czerwiec - lipiec br.