Wyniki badań ankiet przeprowadzonych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy 2010 w roku zakończyli udział w Projekcie systemowym pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobacz wyniki badań ankietowych 2010