Departament Pielęgniarek i Położnych przesłał do uczelni realizujących studia pomostowe w ramach projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z EFS w ramach PO KL, wzór Oświadczenia o wyrażeniu zgody przez uczestników Projektu do nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów zdjęciowych i audiowizualnych, służących promocji Projektu. W związku z powyższym, uczelnie powinny wystąpić do uczestników Projektu o złożenie przez nich oświadczenia wg przesłanego wzoru. Uczenie przekazujące do Departamentu Pielęgniarek i Położnych materiały informacyjno-promocyjne są zobowiązane przekazać również informacje o uzyskaniu pisemnej zgody od uczestników Projektu na rozpowszechnianie ww. materiałów. Uczelnia jest zobowiązana do przechowywania Oświadczenia w aktach osobowych uczestników Projektu.

Uczestnik Projektu nie musi wyrazić zgody na wypełnienie ww. Oświadczenia.

W załączeniu:

pismo skierowane do uczelni

wzór oświadczenia